Tiến độ dự án

Tháng 04/2017
Tháng 04/2017

Tháng 04/2017

Tháng 04/2017
Tháng 04/2017

Tháng 04/2017

Tháng 04/2017
Tháng 04/2017

Tháng 04/2017

Tháng 04/2017
Tháng 04/2017

Tháng 04/2017

Tháng 04/2017
Tháng 04/2017

Tháng 04/2017

Tháng 09/2016
Tháng 09/2016

Tháng 09/2016

Tháng 09/2016
Tháng 09/2016

Tháng 09/2016

Tháng 09/2016
Tháng 09/2016

Tháng 09/2016

Tháng 09/2016
Tháng 09/2016

Tháng 09/2016

Tháng 09/2016
Tháng 09/2016

Tháng 09/2016

Tiến độ Block C tháng 6 - Sắp bàn giao
Tiến độ Block C tháng 6 - Sắp bàn giao

Tiến độ Block C tháng 6 - Sắp bàn giao

Tiến độ Block C tháng 6 - Sắp bàn giao
Tiến độ Block C tháng 6 - Sắp bàn giao

Tiến độ Block C tháng 6 - Sắp bàn giao

Tiến độ Block C tháng 6 - Sắp bàn giao
Tiến độ Block C tháng 6 - Sắp bàn giao

Tiến độ Block C tháng 6 - Sắp bàn giao

Tiến độ Block C tháng 6 - Sắp bàn giao
Tiến độ Block C tháng 6 - Sắp bàn giao

Tiến độ Block C tháng 6 - Sắp bàn giao

Tiến độ Block C tháng 6 - Sắp bàn giao
Tiến độ Block C tháng 6 - Sắp bàn giao

Tiến độ Block C tháng 6 - Sắp bàn giao

Tiến độ Block C tháng 6 - Sắp bàn giao
Tiến độ Block C tháng 6 - Sắp bàn giao

Tiến độ Block C tháng 6 - Sắp bàn giao

Tiến độ Block C tháng 6 - Sắp bàn giao
Tiến độ Block C tháng 6 - Sắp bàn giao

Tiến độ Block C tháng 6 - Sắp bàn giao

Tiến độ Block C tháng 6 - Sắp bàn giao
Tiến độ Block C tháng 6 - Sắp bàn giao

Tiến độ Block C tháng 6 - Sắp bàn giao

Tiến độ Block C tháng 6 - Sắp bàn giao
Tiến độ Block C tháng 6 - Sắp bàn giao

Tiến độ Block C tháng 6 - Sắp bàn giao

Tiến độ Block C tháng 6 - Sắp bàn giao
Tiến độ Block C tháng 6 - Sắp bàn giao

Tiến độ Block C tháng 6 - Sắp bàn giao

Tháng 05/2015
Tháng 05/2015

Tháng 05/2015

Tháng 05/2015
Tháng 05/2015

Tháng 05/2015

Tháng 05/2015
Tháng 05/2015

Tháng 05/2015

Tháng 05/2015
Tháng 05/2015

Tháng 05/2015

Tháng 05/2015
Tháng 05/2015

Tháng 05/2015

Tháng 05/2015
Tháng 05/2015

Tháng 05/2015

Tháng 05/2015
Tháng 05/2015

Tháng 05/2015

Tháng 05/2015
Tháng 05/2015

Tháng 05/2015

Tháng 05/2015
Tháng 05/2015

Tháng 05/2015

Tháng 05/2015
Tháng 05/2015

Tháng 05/2015

Tháng 04/2016
Tháng 04/2016

Tháng 04/2016

Tháng 04/2016
Tháng 04/2016

Tháng 04/2016

Tháng 04/2016
Tháng 04/2016

Tháng 04/2016

Tháng 04/2016
Tháng 04/2016

Tháng 04/2016

Tháng 04/2016
Tháng 04/2016

Tháng 04/2016

Tháng 04/2016
Tháng 04/2016

Tháng 04/2016

Tháng 04/2016
Tháng 04/2016

Tháng 04/2016

Tháng 04/2016
Tháng 04/2016

Tháng 04/2016

Tháng 02/2016
Tháng 02/2016

Tháng 02/2016

Tháng 02/2016
Tháng 02/2016

Tháng 02/2016

Tháng 02/2016
Tháng 02/2016

Tháng 02/2016

Tháng 02/2016
Tháng 02/2016

Tháng 02/2016

Tháng 02/2016
Tháng 02/2016

Tháng 02/2016

Tháng 02/2016
Tháng 02/2016

Tháng 02/2016

Tháng 02/2016
Tháng 02/2016

Tháng 02/2016

Tháng 02/2016
Tháng 02/2016

Tháng 02/2016

Tháng 02/2016
Tháng 02/2016

Tháng 02/2016

Tháng 02/2016
Tháng 02/2016

Tháng 02/2016

Tháng 12/2015
Tháng 12/2015

Tháng 12/2015

Tháng 12/2015
Tháng 12/2015

Tháng 12/2015

Tháng 12/2015
Tháng 12/2015

Tháng 12/2015

Tháng 12/2015
Tháng 12/2015

Tháng 12/2015

Tháng 12/2015
Tháng 12/2015

Tháng 12/2015

Tháng 12/2015
Tháng 12/2015

Tháng 12/2015

Tháng 12/2015
Tháng 12/2015

Tháng 12/2015

Tháng 12/2015
Tháng 12/2015

Tháng 12/2015

Tháng 11/2015
Tháng 11/2015

Tháng 11/2015

Tháng 11/2015
Tháng 11/2015

Tháng 11/2015

Tháng 11/2015
Tháng 11/2015

Tháng 11/2015

Tháng 11/2015
Tháng 11/2015

Tháng 11/2015

Tháng 11/2015
Tháng 11/2015

Tháng 11/2015

Tháng 11/2015
Tháng 11/2015

Tháng 11/2015

Tháng 11/2015
Tháng 11/2015

Tháng 11/2015

Tháng 11/2015
Tháng 11/2015

Tháng 11/2015

Tháng 11/2015
Tháng 11/2015

Tháng 11/2015

Tháng 11/2015
Tháng 11/2015

Tháng 11/2015

Tháng 11/2015
Tháng 11/2015

Tháng 11/2015

Tháng 11/2015
Tháng 11/2015

Tháng 11/2015

Tháng 11/2015
Tháng 11/2015

Tháng 11/2015

Tháng 11/2015
Tháng 11/2015

Tháng 11/2015

Tháng 11/2015
Tháng 11/2015

Tháng 11/2015

Tháng 11/2015
Tháng 11/2015

Tháng 11/2015

Tháng 11/2015
Tháng 11/2015

Tháng 11/2015

Tháng 11/2015
Tháng 11/2015

Tháng 11/2015

Tháng 11/2015
Tháng 11/2015

Tháng 11/2015

Tháng 11/2015
Tháng 11/2015

Tháng 11/2015

Tháng 11/2015
Tháng 11/2015

Tháng 11/2015

Tháng 11/2015
Tháng 11/2015

Tháng 11/2015

Tháng 10/2015
Tháng 10/2015

Tháng 10/2015

Tháng 10/2015
Tháng 10/2015

Tháng 10/2015

Tháng 10/2015
Tháng 10/2015

Tháng 10/2015

Tháng 10/2015
Tháng 10/2015

Tháng 10/2015

Tháng 10/2015
Tháng 10/2015

Tháng 10/2015

Tháng 10/2015
Tháng 10/2015

Tháng 10/2015

Tháng 10/2015
Tháng 10/2015

Tháng 10/2015

Tháng 10/2015
Tháng 10/2015

Tháng 10/2015

Tháng 10/2015
Tháng 10/2015

Tháng 10/2015

Tháng 10/2015
Tháng 10/2015

Tháng 10/2015

Tháng 10/2015
Tháng 10/2015

Tháng 10/2015

Tháng 10/2015
Tháng 10/2015

Tháng 10/2015

Tháng 10/2015
Tháng 10/2015

Tháng 10/2015

Tháng 10/2015
Tháng 10/2015

Tháng 10/2015

Tháng 10/2015
Tháng 10/2015

Tháng 10/2015

Tháng 10/2015
Tháng 10/2015

Tháng 10/2015

Tháng 10/2015
Tháng 10/2015

Tháng 10/2015

Tháng 10/2015
Tháng 10/2015

Tháng 10/2015

Tháng 09/2015
Tháng 09/2015

Tháng 09/2015

Tháng 09/2015
Tháng 09/2015

Tháng 09/2015

Tháng 09/2015
Tháng 09/2015

Tháng 09/2015

 Tháng 09/2015
 Tháng 09/2015

Tháng 09/2015

 Tháng 09/2015
 Tháng 09/2015

Tháng 09/2015

 Tháng 09/2015
 Tháng 09/2015

Tháng 09/2015

 Tháng 09/2015
 Tháng 09/2015

Tháng 09/2015

 Tháng 09/2015
 Tháng 09/2015

Tháng 09/2015

 Tháng 09/2015
 Tháng 09/2015

Tháng 09/2015

Tháng 09/2015
Tháng 09/2015

Tháng 09/2015

Tháng 09/2015
Tháng 09/2015

Tháng 09/2015

 Tháng 09/2015
 Tháng 09/2015

Tháng 09/2015

Tháng 09/2015
Tháng 09/2015

Tháng 09/2015

Tháng 09/2015
Tháng 09/2015

Tháng 09/2015

Tháng 09/2015
Tháng 09/2015

Tháng 09/2015

Tháng 09/2015
Tháng 09/2015

Tháng 09/2015

Tháng 09/2015
Tháng 09/2015

Tháng 09/2015

Tháng 09/2015
Tháng 09/2015

Tháng 09/2015

Tháng 09/2015
Tháng 09/2015

Tháng 09/2015

Tháng 09/2015
Tháng 09/2015

Tháng 09/2015

Tháng 08/2015
Tháng 08/2015

Tháng 08/2015

Tháng 08/2015
Tháng 08/2015

Tháng 08/2015

Tháng 08/2015
Tháng 08/2015

Tháng 08/2015

Tháng 08/2015
Tháng 08/2015

Tháng 08/2015

Tháng 07/2015
Tháng 07/2015

Tháng 07/2015

Tháng 07/2015
Tháng 07/2015

Tháng 07/2015

Tháng 07/2015
Tháng 07/2015

Tháng 07/2015

Tháng 07/2015
Tháng 07/2015

Tháng 07/2015

Tháng 07/2015
Tháng 07/2015

Tháng 07/2015

Tháng 07/2015
Tháng 07/2015

Tháng 07/2015

Tháng 07/2015
Tháng 07/2015

Tháng 07/2015

Tháng 07/2015
Tháng 07/2015

Tháng 07/2015

Tháng 07/2015
Tháng 07/2015

Tháng 07/2015

Tháng 07/2015
Tháng 07/2015

Tháng 07/2015

Tháng 07/2015
Tháng 07/2015

Tháng 07/2015

Tháng 07/2015
Tháng 07/2015

Tháng 07/2015

Tháng 07/2015
Tháng 07/2015

Tháng 07/2015

Tháng 07/2015
Tháng 07/2015

Tháng 07/2015

Tháng 07/2015
Tháng 07/2015

Tháng 07/2015

Tháng 07/2015
Tháng 07/2015

Tháng 07/2015

Tháng 07/2015
Tháng 07/2015

Tháng 07/2015

Tháng 07/2015
Tháng 07/2015

Tháng 07/2015

Tháng 07/2015
Tháng 07/2015

Tháng 07/2015

Tháng 07/2015
Tháng 07/2015

Tháng 07/2015

Tháng 06/2015
Tháng 06/2015

Tháng 06/2015

Tháng 06/2015
Tháng 06/2015

Tháng 06/2015

Tháng 06/2015
Tháng 06/2015

Tháng 06/2015

Tháng 06/2015
Tháng 06/2015

Tháng 06/2015

Tháng 06/2015
Tháng 06/2015

Tháng 06/2015

Tháng 06/2015
Tháng 06/2015

Tháng 06/2015

Tháng 05/2015
Tháng 05/2015

Tháng 05/2015

Tháng 05/2015
Tháng 05/2015

Tháng 05/2015

Tháng 05/2015
Tháng 05/2015

Tháng 05/2015

Tháng 05/2015
Tháng 05/2015

Tháng 05/2015

Tháng 04/2015
Tháng 04/2015

Tháng 04/2015

Tháng 04/2015
Tháng 04/2015

Tháng 04/2015

Tháng 04/2015
Tháng 04/2015

Tháng 04/2015

Tháng 04/2015
Tháng 04/2015

Tháng 04/2015

Tháng 04/2015
Tháng 04/2015

Tháng 04/2015

Tháng 04/2015
Tháng 04/2015

Tháng 04/2015

Tháng 04/2015
Tháng 04/2015

Tháng 04/2015

Tháng 04/2015
Tháng 04/2015

Tháng 04/2015

Tháng 03/2015
Tháng 03/2015

Tháng 03/2015

Tháng 03/2015
Tháng 03/2015

Tháng 03/2015

Tháng 03/2015
Tháng 03/2015

Tháng 03/2015

Tháng 03/2015
Tháng 03/2015

Tháng 03/2015

Tháng 03/2015
Tháng 03/2015

Tháng 03/2015

Tháng 03/2015
Tháng 03/2015

Tháng 03/2015

Tháng 03/2015
Tháng 03/2015

Tháng 03/2015

Tháng 03/2015
Tháng 03/2015

Tháng 03/2015

Tháng 03/2015
Tháng 03/2015

Tháng 03/2015

Tháng 03/2015
Tháng 03/2015

Tháng 03/2015

Tháng 03/2015
Tháng 03/2015

Tháng 03/2015

Tháng 03/2015
Tháng 03/2015

Tháng 03/2015

Tháng 03/2015
Tháng 03/2015

Tháng 03/2015

Tháng 03/2015
Tháng 03/2015

Tháng 03/2015

Tháng 03/2015
Tháng 03/2015

Tháng 03/2015

Tháng 2/2015
Tháng 2/2015

Tháng 2/2015

Tháng 2/2015
Tháng 2/2015

Tháng 2/2015

Tháng 2/2015
Tháng 2/2015

Tháng 2/2015

 Tháng 1/2015
 Tháng 1/2015

Tháng 1/2015

 Tháng 1/2015
 Tháng 1/2015

Tháng 1/2015

 Tháng 1/2015
 Tháng 1/2015

Tháng 1/2015

Tháng 12/2014
Tháng 12/2014

Tháng 12/2014

Tháng 12/2014
Tháng 12/2014

Tháng 12/2014

Tháng 12/2014
Tháng 12/2014

Tháng 12/2014

Tháng 12/2014
Tháng 12/2014

Tháng 12/2014

Tháng 12/2014
Tháng 12/2014

Tháng 12/2014

Tháng 12/2014
Tháng 12/2014

Tháng 12/2014

Tháng 12/2014
Tháng 12/2014

Tháng 12/2014

Tháng 12/2014
Tháng 12/2014

Tháng 12/2014

Tháng 12/2014
Tháng 12/2014

Tháng 12/2014

Tháng 12/2014
Tháng 12/2014

Tháng 12/2014

Tháng 12/2014
Tháng 12/2014

Tháng 12/2014

Tháng 12/2014
Tháng 12/2014

Tháng 12/2014

Tháng 12/2014
Tháng 12/2014

Tháng 12/2014

Tháng 12/2014
Tháng 12/2014

Tháng 12/2014

Tháng 12/2014
Tháng 12/2014

Tháng 12/2014

Tháng 12/2014
Tháng 12/2014

Tháng 12/2014

Tháng 11/2014
Tháng 11/2014

Tháng 11/2014

Tuần 4/ tháng 10
Tuần 4/ tháng 10

Tuần 4/ tháng 10

Tuần 4/ tháng 10
Tuần 4/ tháng 10

Tuần 4/ tháng 10

Tuần 4/ tháng 10
Tuần 4/ tháng 10

Tuần 4/ tháng 10

Tuần 4/ tháng 10
Tuần 4/ tháng 10

Tuần 4/ tháng 10

Tuần 4/ tháng 10
Tuần 4/ tháng 10

Tuần 4/ tháng 10

Tháng 10/2014
Tháng 10/2014

Tháng 10/2014

Tháng 10/2014
Tháng 10/2014

Tháng 10/2014

Tháng 10/2014
Tháng 10/2014

Tháng 10/2014

Tháng 10/2014
Tháng 10/2014

Tháng 10/2014

Tháng 10/2014
Tháng 10/2014

Tháng 10/2014

Tháng 10/2014
Tháng 10/2014

Tháng 10/2014

Tháng 10/2014
Tháng 10/2014

Tháng 10/2014

Tháng 10/2014
Tháng 10/2014

Tháng 10/2014

Tháng 10/2014
Tháng 10/2014

Tháng 10/2014

Tháng 09/2014
Tháng 09/2014

Tháng 09/2014

Tháng 09/2014
Tháng 09/2014

Tháng 09/2014

Tháng 09/2014
Tháng 09/2014

Tháng 09/2014

Tháng 09/2014
Tháng 09/2014

Tháng 09/2014

Tháng 09/2014
Tháng 09/2014

Tháng 09/2014

Tháng 09/2014
Tháng 09/2014

Tháng 09/2014

Tháng 09/2014
Tháng 09/2014

Tháng 09/2014

Tháng 09/2014
Tháng 09/2014

Tháng 09/2014

Tháng 09/2014
Tháng 09/2014

Tháng 09/2014

Tháng 09/2014
Tháng 09/2014

Tháng 09/2014

Tháng 09/2014
Tháng 09/2014

Tháng 09/2014

Tháng 09/2014
Tháng 09/2014

Tháng 09/2014

Tháng 09/2014
Tháng 09/2014

Tháng 09/2014

Tháng 08/2014
Tháng 08/2014

Tháng 08/2014

Tháng 08/2014
Tháng 08/2014

Tháng 08/2014

Tháng 08/2014
Tháng 08/2014

Tháng 08/2014

Tháng 08/2014
Tháng 08/2014

Tháng 08/2014

Tháng 08/2014
Tháng 08/2014

Tháng 08/2014

Tháng 08/2014
Tháng 08/2014

Tháng 08/2014

Tháng 08/2014
Tháng 08/2014

Tháng 08/2014

Tháng 08/2014
Tháng 08/2014

Tháng 08/2014

Tháng 08/2014
Tháng 08/2014

Tháng 08/2014

Tháng 08/2014
Tháng 08/2014

Tháng 08/2014

Tháng 08/2014
Tháng 08/2014

Tháng 08/2014

Tháng 08/2014
Tháng 08/2014

Tháng 08/2014

Tháng 08/2014
Tháng 08/2014

Tháng 08/2014